یادداشت ها

مجید ابراهیمیان

کتاب و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما هر کدام یک روز مخصوص به خود دارند. از بین این چهارتا محور اصلی با کتاب است و مطبوعات هم به تبع آن خیلی مهم خواهد بود. رادیو و تلویزیون اما به خاطر عمق کم و حواس پرتی مخاطب کم‌ترین اهمیت را دارند. این وسط یک چیز جایگاه ویژه پیدا می‌کند و آن هم سینماست که هم خیلی عمق دارد و هم جذابیتش بسیار است، برای همین مخاطبش صدچندان است.

مجید ابراهیمیان

در نگاه وارونگی


هوایی که اخلاق را هم آلوده می‌کند


وارونگی پدیده‌ای است که بر خلاف حالت طبیعی، دما با افزایش ارتفاع زیاد می‌شود. در این وضعیت درجه حرارت پایین جو، کمتر از طبقه فوقانی است. این حالت در شهرهای بزرگی چون تهران سبب آلودگیِ هوایی پایداری خواهد شد؛ وضعیتی که در جبر طبیعت تعریف می‌شود و از دست کسی کاری ساخته نیست، درمانی ندارد و شاید تنها بتوان از آن گریخت.